Informasjon vedrørende medlemskap i NDF og konkurrerende virksomhet

Informasjon vedrørende medlemskap i NDF og konkurrerende virksomhet.
Som følge av konflikten mellom Kort og Strihårsgruppen og NDF har det kommet spørsmål fra lokalklubber om hvordan man forholder seg til medlemmer som innehar medlemskap i begge organisasjoner. HS har innhentet juridisk informasjon fra NKK. Vi presiserer at dette kun gjelder organisasjoner der NKK har konkludert med at de er konkurrerende til NDF som raseforvalter for NKK.
NKK ved Hilde Engeland (advokat MNA, avdeling for organisasjonsspørsmål) forklarer det slik:
«Tillit er ikke noe selvsagt og kan ikke kreves. Tillit er noe en person/ representant gis, enten av årsmøtet eller av styret som er gitt fullmakt/ har hjemmel til å utpeke tillitsvalgt. Tilliten kan til enhver tid og når som helst trekkes tilbake om vilkårene for tilliten ikke lenger er tilstede.
Dersom en tillitsvalgt ikke lenger har tilstrekkelig tillit (50% +1, jf lovmalen) vil vedkommende måtte fratre sitt verv. Dette avgjøres enten på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte dersom representanten er valgt av årsmøtet.
Når klubben velger sin representant er dette basert på tillit til at vedkommende er lojal til klubben og dens interesser.
NKK har hjemlet lojalitetsplikten til organisasjonen i lovmalens §2-1, jf NKKs lover § 2-1
[… å støtte [navn på klubbe] og NKKs virksomhet samt å følge [navn på klubb] og NKKs lover og bestemmelser…].
Brudd på lojalitetsplikten vil kunne danne grunnlag for disiplinær reaksjon, jf NKKs lover § 7-2.
I forhold til konkurrerende virksomhet vil det som følge av lojalitetsplikten kunne anses illojalt om man støtter konkurrerende virksomhet. Anbefalingen er at man i disse tilfeller bør velge.
Dersom det trekkes paralleller til arbeidsretten må det sondres mellom planlegging av oppstart av konkurrerende virksomhet og handlinger som er i strid med lojalitetsplikten. Det vil da kunne hevdes at det ikke er i strid med NKKs lover å planlegge oppstart av konkurrerende virksomhet så lenge det ikke foretas handlinger som er i strid med NKKs interesser. Dersom det foretas handlinger som strider imot NKKs interesser foreligger brudd på lojalitetsplikten. Et eksempel på en slik handling vil kunne være å forsøke å verve nye medlemmer fra NKKs medlemsmasse eller åpenlyst vise at man ikke støtter klubben/ forbundet eller NKKs virksomhet. Til eksempel melder man seg ikke inn i partiet Høyre om det er Venstre man ønsker å støtte.
Det anses derfor ikke forenelig med lojalitetsplikten å inneha medlemskap i NKK samtidig som man også har medlemskap i en konkurrerende virksomhet.»

Hovedstyret, NDF
23.04.2018