Godkjente lover

Her er lovene for lokalkubbene

Godkjente lover for VADHK 2019

Lover for Vest-Agder Dachshundklubb stiftet 15.september 1973
Vedtatt av årsmøtet den 09.02.19
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Vest-Agder Dachshundklubb, og forkortes til VADHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NDFs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NDFs Hovedstyre).
Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NDFs og NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Vest Agder.

§1-2 Formål
VADHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt og
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. VADHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

§1-4 Tilknytning og organisering
VADHK er lokalklubb av NDF og representerer medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. VADHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder dersom klubben ikke har vedtatt lovendringer i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte VADHK og Norske Dachshundklubbers
Forbund virksomhet samt å følge VADHK og Norske Dachshundklubbers Forbund
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NDF/NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er
fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av NDFs årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-4 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 28.02.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾
flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
Oppnås ikke alminnelig flertall under første avstemming, gjennomføres ny avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har
møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig
medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Hvert medlem har én – 1- stemme. Fullmakter kan kun benyttes av LK-medlemmer og kan kun gis til andre LK- medlemmer. Ingen medlemmer kan møte med mer enn to -2- fullmakter.                                                                                                                          Forhåndsstemmer skal sendes til valgkomiteens formann i lukket nøytral konvolutt og senest 1 uke før årsmøtet. Merk konvolutten forhåndsstemmer årsmøte (årstall). Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg på personer til styre, komiteer osv.
På klubbens årsmøte kan NDF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke
stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal
sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post, i medlemsblad og publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:
– Saksliste
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra      medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (herunder forhåndsstemmer og fullmakter), innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til
stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
g) Godkjenne budsjett for neste år
h) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– 3 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– Revisor med vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på saksliste kan behandles.

Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

Forslag på kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomitèen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomitèens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles.
Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomitè må være valgkomitèen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomitèens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap 4 Styret

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å:
– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne og avvikle komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
– eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir
beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NKK’s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf. Norsk Kennel Klubbs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NDF.

§6-4 Flertallsdefinisjoner 
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler