Forslag til nye vedtekter for VADHK 2019

Forslag til endringer i klubbens lover:
Endringene har til formål å harmoniseres med gjeldende lovmal for NDF/NKK

Lover for Vest-Agder Dachshundklubb stiftet 15.september 1973
Vedtatt av årsmøtet den 18. Januar 2013
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Vest-Agder Dachshundklubb, og forkortes til VADHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NDFs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NDFs Hovedstyre).
Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NDFs og NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Vest Agder.

§1-2 Formål
VADHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt og
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. VADHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

§1-4 Tilknytning og organisering
VADHK er lokalklubb av NDF og representerer medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. VADHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder dersom klubben ikke har vedtatt lovendringer i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte VADHK og Norske Dachshundklubbers
Forbund virksomhet samt å følge VADHK og Norske Dachshundklubbers Forbund
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NDF/NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er
fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av NDFs årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-4 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 28.02.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾
flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
Oppnås ikke alminnelig flertall under første avstemming, gjennomføres ny avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har
møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig
medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Hvert medlem har én – 1- stemme. Fullmakter kan kun benyttes av LK-medlemmer og kan kun gis til andre LK- medlemmer. Ingen medlemmer kan møte med mer enn to -2- fullmakter. Forhåndsstemmer skal sendes til valgkomiteens formann i lukket nøytral konvolutt og senest 1 uke før årsmøtet. Merk konvolutten forhåndsstemmer årsmøte (årstall). Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg på personer til styre, komiteer osv.
På klubbens årsmøte kan NDF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke
stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal
sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:
– Saksliste
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (herunder forhåndsstemmer og fullmakter), innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til
stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
g) Godkjenne budsjett for neste år
h) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– 3 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– Revisor med vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på saksliste kan behandles.

Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

Forslag på kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomitèen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomitèens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles.
Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomitè må være valgkomitèen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomitèens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap 4 Styret

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å:
– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne og avvikle komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
– eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir
beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NKK’s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf. Norsk Kennel Klubbs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NDF.

§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler
Fortsett å lese «Forslag til nye vedtekter for VADHK 2019»

Årsberetning 2018

Årsberetning VADHK 2018

Klubbens styret har i 2018 bestått av:
Bjørn Egil Hultin, leder
Bjørn Tore Egeland, nestleder
Kari Røysland
Lise Berit Jenssen
Greger Hageland
Steinar Eskeland, vara
Jøran Solås, vara

Klubben hadde ved årsskiftet 131 medlemmer, klubben har holdt 4 styremøter og ellers fulgt årsplanen.
Årsmøtet ble avviklet på Tregde Marina 9.febr, raskt og greit avviklet som alltid. Vi kunne etter møtet fortsette med middag og utdeling av utmerkelser og premier.
Årets hund: Kokopellis Gyda
Årets Sporhund: Rekyls Jack
Årets Drevhund: Kallstigens Mysa
Årets utstillingshund: Villa Magnolia`s Eddie
Kennel Siradachs fikk Jaktoppdrettspris i sølv fra NDF

Drev
Drevprøven i januar ble gjennomført i brukbare forhold men litt snø i enkelte terrenger.
Vi hadde 12 stk deltakere og prøvens beste hund ble Rekyls Jack til Bjørn Tore Egeland med 50 poeng.
Nest beste hund ble Villa Magnolias Eddie med 49p eier Greger Hageland.
Prøvens tredje beste ble Gitlesteins Falco til Oscar Løge med 47p.

Drevprøven som vi hadde i slutten av nov hadde 17 stk påmeldte og vinneren ble Källstigens Mysa og Bjørn Tore Egeland med 54p og D-Cert.
Prøvens andre beste ble Kvilestads Molly eier Jøran Solås med 51p.
Tredje beste ble Villa Magnolias Garvin 50 p og eier Morten Borge.

Klubben har hatt 10 stk bevegelige drevprøver i 2018.

Ellers har klubbens medlemmer gjort seg bemerket i både norsk og Nordisk drevmesterskap.
Jøran Solås og Kvilestads Molly ble nr 2 i Nordisk drev mesterskap som ble avviklet i Telemark.
Bjørn Egil Hultin og Moltemyras Storm ble nr 3 i Norsk drevmesterskap som ble avviklet på Fosen i Trøndelag.
Kvilestads Molly ble Agdermester på drev sammenlagt og hun ble også vinner av Telemarks drevprøve med 55p og D-cert.
Veldig flotte prestasjoner av disse og det viser seg at VADHK har dyktige hunder som hevder seg utenfor fylket også.

Drevkomiteen har dermed hatt 39 hunder påmeldt til prøver 2018 og er godt fornøyd med det.

Mvh
Bjørn Tore og Frank Ribe
Drevkomite

Spor
Det blei i år arrangert veldig få sporprøver. Det henger nok sammen med at flere klubber arrangerer prøver. Vi arrangerte en ordinær blodsporprøve i slutten av Mai som vanlig, hadde der 13 deltagende ekvipasjer. På bevegelig blodspor hadde vi 4 deltagere på våren og 2 på høsten. Dermed totalt 19 deltagere på blodspor.
På ferskspor hadde vi bare 2 stk på høsten. Så totalt kun 21 sporprøve. Det er veldig lite, men er mange som arrangerer disse prøvene.
I tillegg arrangerte vi blodsporkurs for nybegynnere, og teorikurs for fremtidige dommerelever begge ved undertegnede.
Igsi.
Lise Berit og «Ira» gikk i dag inn til 1.premie, og utløste dermed viltsporchampionatet. Gratulerer!
Mvh Torfinn Thomassen for sporkomiteen

Utstilling
Det har blitt arrangert 5 ringtreninger i april – mai. Vi fikk låne utearealet hos Partner Tre
på Vigeland. Godt fremmøte av to og firbente, 8-12 hunder.
Treningen ble ledet av Lene Norman Jensen, med Toril Løge som stand in.

Utstilling søndag 10 juni på Hortemo.
Godt fremmøte, 39 hunder påmeldt i alle 3 hårlag. Det ble en fin dag med gode premieringer og fint vær.
Lene Norman Jensen stod som ansvarlig for utstillingen, med god hjelp fra en dyktig dugnadsgjeng.

Dachshunddagen.
Over 50 medlemmer valgte å legge dagen til Hummerviga i Søgne, hvor været viste seg fra den beste side. Både mennesker og hunder gav uttrykk for å trives. Det hørtes bjeffing, piping, ble sett smil og hørt latter. Det må være gode indikatorer på trivsel :). Dagen ble brukt til at klubben feiret seg selv som 45 åring. Som en del av opplegget for dagen ble det fortært pølser og reker. Noen prøvde seg på luftgeværskyting og andre tok seg en tur i kanonen. Det ble informert om drevprøver, utstillingstrening og hva hvordan man kan trene på blodspor. Knall bra at så mange tok turen!

Teorikveld – dressur av jakthunden
I mai hadde vi teorikveld med Tore Lislevand med dressur av jakthund som tema.
Det var 23 fremmøtte ble ledet gjennom et opplegg som varierte mellom teori innendørs og praktisk arbeid utendørs, sammen med hund. Det ble etter denne kvelden arrangert jakthund kurs hjemme hos tore for de som ønsket det.

Helga 16. til 18. mars gjorde klubben som vanlig stor dugnadsinnsats på NKK sin utstilling i Kristiansand. Klubben stilte med nesten 40 stk og dro dermed inn ca 20.000.-til klubben.

Klubben har fortsatt god og sunn økonomi . Styret vil til slutt takke alle som har stilt opp og hjulpet på arrangement og prøver , og til alle som har representert klubben i konkurranser i inn og utland.

Søgne
Greger Hageland

Fortsett å lese «Årsberetning 2018»

WWW.NKK.NO

Kan du ta å sjekke dine innstillinger på «min konto», er det riktig epostadresse,osv. som står der?
Når vi i klubben forsøker å sende ut medlemsmail, eller en sms varsling så kommer noen i retur. Det er til stor hjelp for sekretæren å ha disse tingene i orden.
Styret Fortsett å lese «WWW.NKK.NO»

Valgkomitens innstilling til nytt styre 2019

Hei

Nå har valgkomiten kommet fram til nytt styre.

Leder Bjørn Egil Hultin

Nestleder Bjørn Tore Egeland

Styremedlemer

Greger Hageland
Vilde Gandrudbakken
Hege Endresen

Varamedlemer
Jøran Solås
Jenny Susanne Ribe

Valgkomiten
Jan Terje Støle
Kari Røysland
Vara
Steinar Eskeland

Kaserer og revisorer blir som før.

Tror dette blir et veldig bra styre

Hilsen Valgkomiten
Fortsett å lese «Valgkomitens innstilling til nytt styre 2019»

Innkalling til årsmøte fredag 08.02.19

Innkalling til årsmøte/medlemsfest fredag 08.02.19 kl. 19.00 på Tregde Feriesenter.

Kl.19.00 starter vi opp årsmøtet:

1. Valg av møteleder og protokollfører
2. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
3. Godkjenning av innkalling
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Godkjenning av Lover for VADHK
8. Gjennomgang av innkomne saker
9. Valg

Medlemsfest:
• Bespisning
VADHK spanderer forrett, middag, kaffe og dessert på sine medlemmer denne kvelden. Drikke kan kjøpes i av den enkelte.
Hovedrett:
Alt 1
Rugpanert lyr
rødløkskompott, potetmos med vårløk, stekte grønnsaker
hollandiase saus

Alt 2
Lammecarrè
honningglaserte rotgrønnsaker, hasselbackpoteter
rødvinsaus

Merk påmeldingen med hvilket alternativ du ønsker!
Merk også påmeldingen med eventuelle allergier.

• Lotteri
• Utlevering av premier og hederspriser
• Påmelding sendes til: gregerpezz@hotmail.com
• Påmeldingsfrist fredag 01.02.19
Vel møtt!

Styret i VADHK

Fortsett å lese «Innkalling til årsmøte fredag 08.02.19»

Vinner av den ordinære prøven i Nystrup, Danmark

Mariebergs Uno og eier Bjørn Egil Hultin drog i land en 1.premie med gode 59 egenskapspoeng. Uno har med dette det nordiske j(d) championatet på vent. Hunden fyller 2 år i april. Det var som vanlig et vel arrangert opplegg i fra morgen til kveld. Gode kjentmenn og erfarne dommere kunne by på en drevprøve i viltrike områder på vstkysten av Danmark. Dette kan anbefales videre! Fortsett å lese «Vinner av den ordinære prøven i Nystrup, Danmark»

Vinner av den ordinære drevprøven i Vest-Agder

Da er den ordinære prøven drev avsluttet i dag og kollegiet er ferdig.

Vi gratulerer Greger Hageland og Villa Magnolias Eddy med prøvens beste hund 48p rå.

Dachshjemmets Darja og Torfinn Thomassen blir nest best med 47p hjort.

Kvilestads Molly og Jøran Solås blir tredje beste med 45p rå.

Stor takk til dommere og kjentmann som stiller opp. Bildet viser Greger Hageland som lytter til et av Eddys 2×60min drev på rå.
Fortsett å lese «Vinner av den ordinære drevprøven i Vest-Agder»

Vinner av den ordinære drevprøven i Vest-Agder

Da er den ordinære prøven drev avsluttet i dag og kollegiet er ferdig.

Vi gratulerer Greger Hageland og Villa Magnolias Eddy med prøvens beste hund 48p rå.

Dachshjemmets Darja og Torfinn Thomassen blir nest best med 47p hjort.

Kvilestads Molly og Jøran Solås blir tredje beste med 45p rå.

Stor takk til dommere og kjentmann som stiller opp. Bildet viser Greger Hageland som lytter til et av Eddys 2×60min drev på rå.
Fortsett å lese «Vinner av den ordinære drevprøven i Vest-Agder»