Styret 2018 har bestått av følgende personer

VEST- AGDER DACHSHUNDKLUBB
Årsmøte 2019
STYRET 2018
Leder:
Bjørn Egil Hultin På valg
Nestleder:
Bjørn Tore Egeland 1 år igjen
Styremedlemmer:
Lise Berit Jensen På valg
Greger Hageland 1 år igjen
Kari Røyseland På valg
Varamedlem:
Steinar Eskeland På valg
Jøran Solås På valg

Revisor:
Eivind Kaaløy På valg
Vararevisor:
Glenn Lausund På valg

Valgkomite:
Frank Ribe På valg
Jan Terje Støle 1 år igjen
Jøran Solås På valg

Forslag til kandidater kan sendes til klubbmailen: vest-agder@dachshundklubb.no
Frist for innmelding av kandidater er: 01.01.19

Fortsett å lese «Styret 2018 har bestått av følgende personer»

Godkjente lover for VADHK skal godkjennes på nytt

Legger ut godkjente lover fra 2014, og ønsker tilbakemelding på disse innen 01.01.19. Dersom noen har noe å bemerke til lovene, kan dette sendes til vest-agder@dachshundklubb.no

Lover for Vest Agder Dachshundklubb stiftet 15.september 1973
Vedtatt av årsmøtet den 18. Januar 2013
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Vest Agder Dachshundklubb, og forkortes til VADHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NDF`s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NDF’s Hovedstyre).
Klubben plikter også å vedta lover
som pålegger sine egne medlemmer å følge NDF’s og NKK’s lover og ikke å handle
motstridende mot disse.
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Vest Agder.

§1-2 Formål
VADHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt og
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. VADHK skal også arbeide for etisk
og praktisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Obligatorisk lov mal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag til NKK’s Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er
fastsatt av NKK`s Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av NDF`s årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte VADHK og Norske Dachshundklubbers
Forbund virksomhet samt å følge VADHK og Norske Dachshundklubbers Forbund
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NDF/NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 01.02.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾
flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har
møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig
medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Hvert medlem har én – 1- stemme. Fullmakter kan kun benyttes av LK-medlemmer og kan kun gis til andre LK- medlemmer. Ingen medlemmer kan møte med mer enn to -2- fullmakter. Forhåndsstemmer skal sendes til valgkomiteens formann i lukket nøytral konvolutt og senest 1 uke førårsmøtet. Merk konvolutten forhåndsstemmer årsmøte (årstall). Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg på personer til styre, komiteer osv.
På klubbens årsmøte kan NDF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke
stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal
sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Obligatorisk lov mal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber K 4
– Budsjett for neste år 1
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis
klubben har dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til
stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På
dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av
kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
i) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– 3 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– Revisor med vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger
det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag
til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er
ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å
– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
Særkomiteer.
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
– oppnevne representant til NKK-regionen

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir
beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NKK’s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf. Norsk Kennel Klubbs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak
trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
Tillegg:
Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lov malens
bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre
organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.
Lover for Vest Agder Dachshundklubb stiftet 15.september 1973
Vedtatt av årsmøtet den 18. Januar 2013
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Vest Agder Dachshundklubb, og forkortes til VADHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NDF`s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NDF’s Hovedstyre).
Klubben plikter også å vedta lover
som pålegger sine egne medlemmer å følge NDF’s og NKK’s lover og ikke å handle
motstridende mot disse.
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Vest Agder.

§1-2 Formål
VADHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt og
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. VADHK skal også arbeide for etisk
og praktisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Obligatorisk lov mal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag til NKK’s Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er
fastsatt av NKK`s Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av NDF`s årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte VADHK og Norske Dachshundklubbers
Forbund virksomhet samt å følge VADHK og Norske Dachshundklubbers Forbund
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NDF/NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 01.02.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾
flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har
møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig
medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Hvert medlem har én – 1- stemme. Fullmakter kan kun benyttes av LK-medlemmer og kan kun gis til andre LK- medlemmer. Ingen medlemmer kan møte med mer enn to -2- fullmakter. Forhåndsstemmer skal sendes til valgkomiteens formann i lukket nøytral konvolutt og senest 1 uke førårsmøtet. Merk konvolutten forhåndsstemmer årsmøte (årstall). Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg på personer til styre, komiteer osv.
På klubbens årsmøte kan NDF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke
stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal
sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Obligatorisk lov mal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber K 4
– Budsjett for neste år 1
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis
klubben har dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til
stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På
dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av
kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
i) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– 3 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– Revisor med vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger
det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag
til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er
ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å
– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
Særkomiteer.
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
– oppnevne representant til NKK-regionen

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir
beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NKK’s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf. Norsk Kennel Klubbs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak
trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
Tillegg:
Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lov malens
bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre
organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.
Fortsett å lese «Godkjente lover for VADHK skal godkjennes på nytt»

Drevprøve på Åland

Stuttleggens Roxy og Kokopellis Gyda har sammen med sine respektive eiere vært på langtur, og denne gangen på Åland(Finland). Begge hundene gjorde i følge rapporter en veldig god jobb på skogen, og er av dommerene innstilt til 1.premier.VADHK gratulerer og applauderer ivrige eiere som viser frem sine hunder på drevprøver. Fortsett å lese «Drevprøve på Åland»

Ordinær drevprøve

På denne årstiden er ofte jakthunden i sin beste kondisjon. Du har trent den godt, og den har forhåpentligvis vært mange timer på skogen. Det er av denne grunn du bør bruke anledningen til å melde på «januarprøven» vår. Det er en ordinær drevprøve som går i følgende tidsrom: 11.01.19 – 13.01.19.
Påmeldingsfrist: 01.01.19
Påmelding på web – www.nkk.no Fortsett å lese «Ordinær drevprøve»