Drevprøveregler


 


                                 NORSK KENNEL KLUB


                                       Hundeeiernes organisasjon


 


                    DREVPRØVEREGLER


FOR DACHSHUND


Vedtatt av Hovedstyre 10. april 1953 Revidert 1959, 1962, 1966, 1969, 1975, 1988, 1991, 1993,


Siste endring 1. august 2006


Kopiering forbudt Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund


INNHOLDSFORTEGNELSE:


1. FELLESBESTEMMELSER……………………………………………………………………………………..4


1.1. ARRANGEMENT…………………………………………………………………………………………….4


Generelt……………………………………………………………………………………………………………………………………..4


Søknader……………………………………………………………………………………………………………………………………4


Prøvedokumenter………………………………………………………………………………………………………………………..4


Ledelse av prøven……………………………………………………………………………………………………………………….4


Overtegning………………………………………………………………………………………………………………………………..5


Avlysning av prøven……………………………………………………………………………………………………………………5


Godkjenning av prøveresultatene…………………………………………………………………………………………………..5


1.2. DELTAKELSE…………………………………………………………………………………………………5


Hunder………………………………………………………………………………………………………………………………………5


Førere………………………………………………………………………………………………………………………………………..6


Påmelding………………………………………………………………………………………………………………………………….6


Påmeldingsavgift…………………………………………………………………………………………………………………………6


Tilbakebetaling av påmeldingsavgift……………………………………………………………………………………………….6


Avvisning…………………………………………………………………………………………………………………………………..6


Utestengelse av hund…………………………………………………………………………………………………………………..6


Doping – Kunstig stimulering………………………………………………………………………………………………………..6


Ansvar……………………………………………………………………………………………………………………………………….6


Deltakerbegrensning……………………………………………………………………………………………………………………6


1.3. DOMMERE……………………………………………………………………………………………………..6


Oppnevnelse av dommere…………………………………………………………………………………………………………….6


Dommerplikter……………………………………………………………………………………………………………………………6


Opprettholdelse av dommerautorisasjon…………………………………………………………………………………………..6


Regodkjenning……………………………………………………………………………………………………………………………7


1.4. DISIPLINÆRFORHOLD OG…………………………………………………………………………….7


KLAGER………………………………………………………………………………………………………………7


Disiplinærforhold………………………………………………………………………………………………………………………..7


Klager………………………………………………………………………………………………………………………………………..7


1.5. DISPENSASJON………………………………………………………………………………………………7


2. INSTRUKS FOR NKKs REPRESENTANT ………………………………………………………………8


3. KLASSEINNDELING……………………………………………………………………………………………..9


4. GJENNOMFØRING AV PRØVEN…………………………………………………………………………..9


5. PREMIERING………………………………………………………………………………………………………9


6. BEDØMMELSE OG GODKJENNING……………………………………………………………………10


7. KOMMENTARER TIL NKKs FELLESBESTEMMELSER…………………………………….13


8. DOMMERUTDANNINGSREGLER ……………………………………………………………….16


9. SØKNADSFRISTER FOR AVHOLDELSE AV PRØVER………………………………………..17


3 Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund


 


FORMÅL: Vurdere hundens brukbarhet som drivende hund, til kontroll og veiledning i avlsarbeidet.


Drivende hund er hund som halsende på drevet jager hare, kanin, rådyr, hjort og rev.


 
1. FELLESBESTEMMELSER.


(Gjelder for samtlige prøvekategorier).


1.1. ARRANGEMENT.


Generelt.


Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub (NKK), samarbeidende klubber eller sammenslutninger av disse.


Søknader.


Søknad om å avholde prøve skal sendes NKK for godkjenning av Hovedstyret i NKK. Se liste over søknadsfrister på siste side.


Avdelinger/grupper sender søknad om å avholde prøve til sitt forbund/raseklubb som så koordinerer disse og legger søknadene inn elektronisk til NKK innen fristens utløp.


Søknaden må inneholde tid og sted for prøven, samt påmeldingsadresse, påmeldingsfrist og kontaktperson.


Klubber som ikke overholder søknadsfristen kan ikke forventes å bli gitt dispensasjon. Terminlisten og skriv om søknadsrutiner finnes på www.nkk.no


Prøvedokumenter.


Senest 14 dager før prøven avholdes skal oppgave over dommere sendes til NKK slik at NKK kan få oppnevnt sin representant ved prøven.


Uten denne opplysning kan NKK ikke få oppnevnt sin representant, og prøven vil ikke kunne anerkjennes.


Dersom det skal benyttes utenlandske dommere, må oppgave over disse sendes til NKK 4 uker før prøven for klarering.


Dersom det kun benyttes utenlandsk dommere må arrangøren sende inn forslag til NKKs representant.


Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til NKK:


• Rapport fra prøvens leder.


• Rapport fra NKKs representant.


• Oppgjørsskjema


• Oppgjør for aktivitetsavgift.


• Resultatliste i 2 eksemplarer.


• 1 eksemplar av kritikkskjemaene i original.


 


Et eksemplar av kritikkene og et eksemplar av resultatlistene sendes direkte til de respektive raseklubber.


Arrangøren skal ikke sende påmeldingsskjemaer til NKK. Skjemaene skal oppbevares av klubben i minst 1 år etter prøven er avholdt. Dersom skjemaene benyttes som regnskapsbilag, må de oppbevares av klubben slik at kravene i regnskapsloven oppfylles.


Se også ”kommentarer ” pkt 7.


Ledelse av prøven.


Arrangøren oppnevner prøvens leder som er prøvens høyeste tekniske myndighet. NKK oppnevner sin representant som er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av reglene. Prøvens leder og NKKs representant kan ikke være samme person. NKKs representant skal være tilstede alle prøvedager ved ordinære/samlede prøver. NKKs representants myndighet og plikter fremkommer av egen instruks. Eventuelle problemer eller tvilsspørsmål, behandles og avgjøres av den myndighet spørsmålet sorteres under. Prøvens leder og NKKs representant kan når som helst gripe inn hvor de måtte anse dette nødvendig innenfor eget myndighetsområde. På dommerens subjektive skjønn og arbeid kan de imidlertid ikke influere.


Dommer, dommerelev eller dommeraspirant kan ikke bedømme hund i eget eie eller føre hund til bedømmelse den dagen de fungerer.


Prøvens funksjonærer skal motta sine instrukser fra prøvens leder, og utføre oppgaven på en forsvarlig måte, slik at prøven kan gå etter det fastsatte program. Hundefører skal under prøven følge prøveleder og dommers anvisninger.


4 Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund
Ønsker vedkommende å avbryte prøven skal dette meddeles dommer.


Se også ”kommentarer” pkt 7.


Overtegning.


Se ”kommentarer” pkt.7.


Avlysning av prøven.


Prøvens leder i samråd med NKKs representant kan avlyse, utsette eller avbryte prøven dersom forholdene er slik at det er uforsvarlig å gjennomføre prøven. Reaksjoner mot arrangør ved avlysning/uregelmessigheter:


• Ved avlysning av terminfestet arrangement gis arrangør en advarsel. Man påpeker det ansvar og de forpliktelser som ligger i å søke om offisielle arrangementer og at det forventes at tilsvarende ikke skjer flere ganger. I så tilfelle må arrangør da regne med å bli fratatt retten til å arrangere offisielle arrangementer for en periode.


• Reaksjonene skjer administrativt dersom ikke saken oppfattes å være av graverende art. I så tilfelle legges den først fram for Hovedstyret til vurdering.


• Ved annen gangs avlysning av samme arrangør, legges saken fram for Hovedstyret. Normal reaksjon vil være fratakelse av retten til å arrangere samme type arrangement i et år.


• Ved tredje gangs avlysning av samme arrangør, legges saken fram for Hovedstyret. Normal reaksjon vil være fratakelse av rett til å arrangere terminfestede arrangementer i minst 2 år.


 


Avlysning av stevner pga. ingen eller så få påmeldte at fellesøvelser ikke kan gjennomføres i henhold til reglene, tas til etterretning, men arrangør må i slike tilfelle uoppfordret sende Norsk Kennel Klub en detaljert redegjørelse om forholdet og vedlegge tilstrekkelig dokumentasjon på de faktiske forhold. Inviterte dommere og evt. påmeldte deltakere må varsles om det inntrufne og arrangør må sørge for at alle formelle forhold ordnes opp på forsvarlig måte.


Arrangøren må nøye vurdere om det er grunnlag for å søke om tilsvarende arrangement neste år, for å unngå en ny avlysning da. Se også ”kommentarer” pkt 7.


Godkjenning av prøveresultatene.


NKK avgjør om prøven kan anerkjennes. Resultatene er registreringsberettiget når prøven er anerkjent.


1.2. DELTAKELSE.


Hunder.


Rett til å delta har hunder som er registrert i NKK eller register anerkjent av NKK. For alle norskeide og utenlandsk registrerte hunder som etter 1. september 1998 har en første ”kontakt” med Norsk Kennel Klub (dvs. deltar på offisielt arrangement – uansett arrangør osv.) skal omregistrering til NKKs register foretas.


Hunder fra Nordiske land som før 1. september 1998 har vært i ”kontakt” med Norsk Kennel Klub (dvs. deltatt på offisielt arrangement – uansett arrangør, HD/AD fotografert eller benyttet i avl osv.) må ikke omregistreres, men kan det dersom eier ønsker.


Ved all omregistrering beholdes og benyttes det opprinnelige reg.nr., men det utstedes ett NKK registreringsbevis som også dokumenterer og bekrefter at omregistrering er foretatt.


Ovennevnte må være utført før hunden kan delta på terminfestet arrangement.


Alle hunder født etter 1. januar 1998 må være ID-merket for å delta på terminfestede arrangementer (utstillinger, prøver, mentaltester osv) i Norge. ID-merkingen må være utført før fremmøte på arrangementet.


Hunden må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering. Hunden må være vaksinert mot valpesyke. Hund under ett års alder: Hundene må være minimum 12 uker ved siste vaksinasjon. Hund over ett års alder: Hunden skal være vaksinert ved ca ett års alder (maksimum 12 mnd etter forrige vaksinasjon) og deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden. Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato. Gyldig vaksinasjonsattest utstedt av veterinær må medbringes til prøven og fremvises uoppfordret til arrangør.


Iflg. Landbruks-departementets forskrift for ”Øre-og/eller halekupert hund – §4. – Forbud mot å stille ut kupert hund.” ”Det er forbudt å stille ut hund som har fått øre og /eller hale kupert. Forbudet gjelder alle arrangementer som


5 Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund


er en del av avlsarbeid, og alle arrangementer hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for eksteriør og/eller prestasjon”. Se også ”kommentarer” pkt 7.


Førere.


Rett til å delta har enhver som av NKK eller samarbeidende klubb ikke er fratatt denne rett.


Påmelding.


All påmelding er bindende, og skal skje på eget skjema innen påmeldingsfristens utløp. Skjemaet må være undertegnet av hundens registrerte eier(e), eller den som overfor arrangør kan sannsynliggjøre sin rett eller tillatelse til å starte med hunden. Påmelding som ikke er skrevet på korrekt skjema, mangler opplysninger eller kommer for sent, aksepteres ikke. Dersom en deltaker uteblir fra prøven, skal avgiften uoppfordret sendes arrangørklubben.


Påmeldingsavgift.


Prøvedeltaker som ikke er medlem av NKK, samarbeidende klubb eller utenlandsk kennelklubb samarbeidende med NKK, skal betale dobbel påmeldingsavgift.


Tilbakebetaling av påmeldingsavgift.


Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis:


• Påmeldingen ikke godtas


• Ved forfall legitimert ved veterinærattest.


 


Utover tilbakebetaling av påmeldingsavgiften har arrangør ikke ansvar for tap eller skade. Se også ”kommentarer” pkt 7.


Avvisning.


Påviselig syke hunder, aggressive hunder eller hunder det er gitt feilaktige opplysninger om i påmeldingen skal avvises. Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises under prøven.


Arrangøren kan bestemme at løpske tisper får delta på prøven. Den løpske tispen får da ikke adgang til prøveplassen før prøvens leder har gitt sin tillatelse til dette.


Utestengelse av hund.


Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer ulempelig, f. eks. jager vilt/bufe, biter funksjonærer eller uprovosert angriper annen hund, utestenges fra prøven.


Ved slik utestengelse skal NKKs representant konsekvent omtale episoden i sin rapport til NKK. NKK kan etter vurdering av det inntrufne forhold nekte hund/fører deltakelse på prøver for kortere eller lengre tid.


Se også ”kommentarer” pkt 7.


Doping – Kunstig stimulering.


Med doping forstås her medisin eller annet middel brukt i den hensikt å påvirke hundens temperament, natur og atferd. Det er forbudt å gi hunden midler som gjennom sin virkning stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet.


Ansvar.


Eieren og den som disponerer hunden, er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet når de ikke er under bedømmelse.


Deltakerbegrensning.


Se ”kommentarer” pkt 7.


1.3. DOMMERE.


Oppnevnelse av dommere.


Arrangøren forespør og oppnevner dommere så snart prøven er terminfestet. Det skal kun benyttes autoriserte dommere.


Dommerplikter.


Dommeren skal:


• Påse at førers navn og hundens ID-merking er angitt på kritikken og kontrollere dokumentasjon på ID-merking.


• Under prøven bedømme hundens prestasjoner.


 


Dersom hunden utfører et utilfredsstillende arbeide, kan dommer avbryte prøven. Se også ”kommentarer” pkt 7.


Opprettholdelse av dommerautorisasjon.


Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3 år vil bli avautorisert. Dommer som flytter fra Norge skal være autorisert i det land


6 Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund 7
vedkommende er bosatt. Dommer må selv ta initiativet til å overføre sin autorisasjon.


Regodkjenning.


Se ”kommentarer” pkt 7.


1.4. DISIPLINÆRFORHOLD OG


KLAGER.


Disiplinærforhold.


Enhver skal under prøven følge gjeldende regler og bestemmelser og opptre overensstemmende med god skikk og bruk.


Hardhent avstraffelse av hund er forbudt. Bruk av pigghalsbånd og strøm, er forbudt. Deltaker skal rette seg etter anvisning fra dommer. Dommeren må ikke klandres for sine avgjørelser.


Brudd på regler og bestemmelser kan medføre advarsel, eventuelt bortvisning fra prøveområdet.


Disiplinære forhold i prøveområdet påklages til dommer. Forseelser av graverende art skal skriftlig rapporteres til prøveledelsen og NKKs representant innen prøvens utløp. Ved bortvisning refunderes ikke påmeldingsavgiften.


Klager.


Vurderinger og avgjørelser som regelverket overlater til dommerens skjønn kan ikke påklages.


Deltaker som mener seg skadelidende som følge av brudd på prøvereglene, kan levere inn klage senest en uke etter mottatt kritikk. Klagen skal innleveres skriftlig til NKK representanten som behandler denne på stedet.


Avgjørelsen kan påklages til Norsk Kennel Klub innen 1 uke sammen med protestgebyr. Protestgebyret er til enhver tid lik det dobbelte av påmeldingsavgiften til NKK utstillinger. Protestgebyret tilbakebetales hvis klagen tas til følge.


1.5. DISPENSASJON.


NKKs Hovedstyre kan, når særlige omstendigheter gjør det påkrevet, dispensere fra disse regler. Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund 8


2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT


1. NKKs representant oppnevnes av NKK, evt. etter forslag fra klubb/forbund.2. Representanten er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av regler, og skal være autorisert dommer for drevprøver for dachshund. Han skal ved ordinære/faste prøver være tilgjengelig under hele prøven.


3. NKKs representant må være tilgjengelig alle dager på ordinære/samlede prøver. NKKs representant kan ikke starte med hund. Hund tilhørende NKKs representant kan ikke starte.


4. Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og saken forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke lykkes, skal saken innrapporteres til NKK.


5. NKKs representant skal fortløpende gjennomgå dommerkritikker fra dagens prøve, og spesielt kontrollere at det er overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad. Hvis det ikke er tilfelle, tar NKKs representant dette opp på stedet med vedkommende dommer. Premiegrad kan eventuelt endres på stedet, forutsatt at feil bruk og/eller fortolkning av prøvereglene kan påpekes. Den fastsatte premiegrad kan etter dette ikke endres dersom det ikke påpekes formelle feil ved arrangementet.


6. For å unngå problemer etter at prøven er avholdt, skal NKKs representant så langt som mulig benytte tiden under prøven til å avdekke eventuelle uoverensstemmelser, og om mulig avklare disse på stedet i samråd med prøvens leder.


7. Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med prøvens leder gjennomgå prøvens dokumenter. Hvis prøven er så omfattende at dette ikke er mulig, sender prøveleder dokumentene til NKKs representant snarest mulig etter avholdelsen. NKKs representant sender deretter prøvedokumentene til NKK med sin innstilling.


8. Hvis det fungerer elev eller aspirant ved prøven, skal NKKs representant delta i behandlingen av elev-/aspirantarbeidene sammen med de aktuelle dommere.


9. NKKs representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med elev og/eller aspirant. NKKs representant og prøveleder kan ikke gå med aspirant. Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund 9


3. KLASSEINNDELING.


3.1 Klasser


Alle startende hunder på ordinære/faste og bevegelige drevprøver for dachshund bedømmes etter disse regler som kun har 1 – en – klasse.


4. GJENNOMFØRING AV PRØVEN.


4.1 Terreng


Drevprøven skal avholdes i terreng med normal vilttetthet. Startrekkefølgen, fordeling av terreng og dommere avgjøres ved loddtrekning. Det skal ved ordinære prøver ikke benyttes terreng der hunden er vant til å jage. Samme drevdyr får ikke med hensikt utnyttes mer enn en gang samme prøvedag. Terrenget får ikke utnyttes mer enn to dager i strekk. Hunden skal prøves i minimum 3 timer, prøven avbrytes under alle omstendigheter etter 4 timer, senest kl. 17.00.


Ved bevegelig prøve skal prøven avholdes i terreng dommeren bestemmer.


5. PREMIERING. 5.1 Hovedbetingelse


Det foretas en kvalitetsbedømmelse med drevcert., 1., 2., 3. og 0 premie.


Hunden bedømmes av en dommer som innstiller til premiering. Premieringen fastsettes av dommerkollegiet, som består av samtlige dommere, hvorav en er fullmektig.


5.2 Premiegrader


For å tildele hunden premie må dommeren eller hans medhjelpere ha sett drevdyret eller konstatert dette ved hjelp av betryggende sporing.


Graverende feil (G) innebærer at prøven umiddelbart skal avsluttes, og hunden får tildelt 0. premie.


Nedsatt premiegrad (N) innebærer at hunden ikke får tildelt 1. premie.


Begge skal påvises med full sikkerhet og begrunnes i kritikken.


5.3 Poenggrenser for premiegradene


Hund som fyller foran nevnte krav tildeles:


Premie Poeng Helhetsinntrykk


1. premie med drevcert minimum 52 poeng og ingen N Utmerket


1. premie minimum 45 poeng og ingen N Meget godt


2. premie minimum 36 poeng Godt


3. premie minimum 30 poeng Godtagbart


0. premie når hunden ikke har fylt foranstående krav


Hund som ikke fyller, eller ikke får vist at den fyller kravene, kan ikke premieres og skal tildeles 0. premie. Årsaken skal angis i kritikken. Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund 10


5.4 Drevtider


Drevtider i minutter:


Premie Hare/kanin Rev, rådyr og hjort


Drevcert. 45 minutter* 60 minutter**


1. premie 45 minutter* 60 minutter**


2. premie 30 minutter 45 minutter


3. premie 20 minutter 30 minutter


* Alternativt sammenlagt 45 minutter


** Alternativt sammenlagt 60 minutter


Kravene til drevtider er normgivende. Kollegiet kan beslutte å tildele hunden høyere eller lavere premiegrad enn det drevtiden tilsier. Hunden skal koples mellom de forskjellige drev. Det samme gjelder om tid fra to drev skal sammenregnes, bortsett fra når hunden under drev eller tap reiser nytt dyr.


5.5 Rangering av momenter ved poenglikhet


Ved poenglikhet i forbindelse med kåring av «Prøvens beste hund» på ordinære prøver/mesterskap rangeres momentene ved drevprøver for dachshund slik:


6 – 7 – 3 – 2 – 10 – 4 – 1 – 8 – 5 – 9


6. BEDØMMELSE OG GODKJENNING.


6.1 Forutsetninger for bedømmelse


Bedømmelsen skal skje under forhold som er så like vanlig jakt som mulig. Hunden bedømmes etter de prestasjoner den utøver under prøven. Drevtider på over 60 minutter på rådyr, hjort og rev, samt 45 minutter på hare og kanin noteres ikke. Drevtider over 60 min. skal noteres under «prøvens forløp».Tap på under 3 minutter, såkalt ikke noterbart tap, innregnes i drevtiden. Tap på 60 minutter regnes som dødtap, og kopling beordres. Årsaken til dødtap eller til at drevet ble avbrutt før oppnådd drevtid til 1. premie skal om mulig angis i kritikken under «Prøvens forløp». Når hundens prestasjon kvalifiserer til 1. premie, skal hunden straks koples. Dersom den ikke er prøvet i minst 3 timer, skal den slippes i nytt prøveterreng for fortsatt prøve.


Drevtider på drevdyr av samme og forskjellig art kan legges sammen under følgende forutsetninger:


– Når hunden under pågående drev eller tap reiser nytt dyr av samme art.


– Når tap oppstår av utenforstående årsaker, som hunden ikke kan lastes for. (Drevdyr skutt av utenforstående, drevdyret gått i ur/hi eller liknende.)


– Når drevet går mot eller hunden får tap ved trafikkert vei eller jernbane eller store vannhindringer og /eller hunden må koples for ikke å utsettes for livsfare.


En forutsetning for å legge sammen tidene er at det korteste drevet må være minst 20 minutter på hare og kanin, 30 minutter på øvrige arter.


Hjelp til hunden får bare gis på dommerens anvisning. Den kan gis der hundens liv er i fare, eller hvis pågående drev slutter ved brede eller dype grøfter, høye murer, tette gjerder eller andre hindringer det ikke er rimelig at hunden kan forsere. Den skal ikke settes rett på sporet, men søke på den andre siden av hindringen. Slik hjelp skal ikke redusere hundens mulighet til premiering. Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund 11


6.2 Øvrig


Ønsker som framføres under prøven skal, om mulig, tilgodeses. Om hundeeier ønsker å prøve hunden på en spesiell dyreart, må vedkommende likevel godta påfølgende drevdyr, dersom hunden er koplet på drev med annet dyr to ganger tidligere. Hvis ikke avsluttes prøven, og hunden er ferdig bedømt. Drevtid på dyreart føreren ikke godkjenner skal noteres i kritikken. Har hunden drevtid og egenskapspoeng til premie, skal ikke fører kunne underkjenne dette. Dersom hunden har tilsvarende eller høyere premiering på annen dyreart, skal førerens ønsker likevel tilgodeses.


Hundepeiler kan fritt benyttes av hundeføreren gjennom hele prøvetiden. Mobiltelefon skal være avslått eller stå på lydløs. Kan kun brukes etter avtale dommer prøvedeltaker.


6.3 Egenskaper som skal bedømmes:


1. Søket


2. Arbeid på fot / evne til å reise vilt


3. Drevsikkerhet


4. Drevmåte og fart


5. Arbeid på tap


6. Mål / hørbarhet


7. Losføring / nyansering


8. Samarbeid


9. Lydighet


10. Jaktlyst


1 Søket


Skal være målbevisst og energisk. Metode og passe vidde er viktigere enn hastighet. Hunden skal være i god kontakt med fører. Et planløst, trangt eller alt for vidt søk med dårlig kontakt med fører utelukker fra 1. premie (N). At hunden ikke søker, men holder seg i førers umiddelbare nærhet regnes som graverende feil (G).


2 Arbeid på fot


Hunden skal arbeide effektivt, metodisk og utholdende på fot. Den skal selv ha funnet og reist vilt, for at den skal kunne premieres. Vedvarende roting og stadige markeringer på fot som ikke fører til uttak kan utelukke fra 1. premie (N).


3 Drevsikkerhet


Hunden skal drive (jage) utholdende, flytende og jevnt i god kontakt med drevdyret. Hakkete drev, dårlig kontakt og stadige tap kan utelukke fra 1. premie (N). Drev på hare bedømmes mildere. At hunden har lengre omjag eller baksporjag er graverende feil (G).


Terrengets beskaffenhet skal tas med i vurderingen av momentet.


4 Drevmåte og fart


Hunden skal drive (jage) med passe fart. Den skal være spornøye og ha få overløpstap.


5 Arbeid på tap


Hunden skal vise utholdenhet og ringe metodisk ved arbeid på tap. Ikke noterbare tap skal regnes hunden til gode, (minimum 5 poeng). Ved tapsfri drevtid som kvalifiserer til 1. pr. kan hunden tildeles (6).


Hund som ikke er villig til å arbeide på tap kan utelukkes fra 1. premie (N). Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund 12


6 Mål / hørbarhet


Målet skal være klangfullt og godt hørbart. Dobbeltmål er en ekstra fortjeneste. Et dårlig hørbart mål kan utelukke fra 1. premie (N).


7 Losføring / nyansering


Dommer skal, veiledet av halsingen, kunne følge drevets gang. Losen skal være rolig og med normal tetthet og nyansert etter avstanden til drevdyret. Støting på fot eller tap skal lett skjelnes fra losen. Hund som støter tett og losliknende (løs) eller som er sparsom med losingen tross god kontakt (trang) kan ikke tildeles 1. premie (N). Villedende løshet eller tranghet er graverende feil (G).


8 Samarbeid


Under søket skal hunden ha jevnlig god kontakt med fører. Ved avsluttet drev eller hvis den legger av tapet, skal den selv oppsøke fører. Hund som etter avsluttet drev ikke viser vilje til å oppsøke fører kan utelukkes fra 1. premie (N).


9 Lydighet


Normalt skal hunden la seg innkalle når den har kontakt med fører. Kan den innkalles på drev eller tap utenfor synsvidde, er dette utmerket. Hund som vegrer kopling kan utelukkes fra 1. premie (N). Lar hunden seg ikke kople, er dette en graverende feil (G).


Terrengets beskaffenhet skal tas med i vurderingen av momentet.


10 Jaktlyst


Hunden skal arbeide med lyst og energi under hele prøvetiden. Den skal villig søke ut etter avsluttet 1. premie drev. Normalt skal den ikke ha vesentlige skader på poter og underside. At hunden stadig avbryter sitt arbeid og kommer tilbake til hundefører uten selv å ville ut i arbeid igjen eller vegrer seg for å søke etter nytt slipp utelukker fra 1. premie (N). At hunden ikke vil jage eller vegrer å ta opp ferske slag av ønsket drevdyr (se pkt. 5.2) er graverende feil (G).


11 Egenskapspoeng


Ved bedømmelse av hundens egenskaper og ferdigheter skal dommer ta hensyn til omstendigheter som kan påvirke prestasjonen. Alle angitte egenskaper i egenskapstabellen (se pkt. 6.0) skal bedømmes og poengsettes.


Poeng gis som følger: 1 poeng – Graverende (G)


2 poeng – Dårlig (N)


3 poeng – Godtagbart


4 poeng – Godt


5 poeng – Meget godt


6 poeng – Utmerket


Graverende feil (G – 1 poeng) og Dårlig (N – 2 poeng) kan ikke gis for egenskaper der dette ikke er spesielt angitt (se pkt. 6.0).


Ved premiekvalifiserende drev skal egenskaper som ikke har kunnet bedømmes gis 3 poeng, tallet settes i parentes i kritikken (3). Drev uten noterbart tap gis dog minst 5 poeng (5) for arbeid på tap (se pkt. 6.5). Opplysning om tydelig dobbeltmål, målets karakter, slitasjeskader etc. gis på eget sted i kritikken.


Momenter skal poengsettes der det er mulig å gjøre dette, uansett premiering! Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund 13


7. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER.


Som tillegg til NKKs fellesbestemmelser gjelder også følgende for drevprøver for dachshund:


1. ARRANGEMENT


Generelt


Drevprøve for dachshund arrangeres enten som en ordinær/samlet prøve på faste datoer, eller som bevegelig prøve i perioden mellom to datoer.


Søknader


Søknad om avholdelse av prøve skal dessuten opplyse om følgende:


• Påmeldingsavgift


• Påmeldingsadresse og telefonnummer


• Gironummer for innbetaling av påmeldingsavgift


For avholdelse av internasjonal prøve i henhold til FCIs regler med tildeling av CACIT skal det sendes spesiell søknad. Denne sendes sammen med søknad om avholdelse av prøve.


Prøvedokumenter


Dersom dommer har hatt aspirant, skal kritikkene fra denne også sendes NKK innen 4 uker etter prøven.


Alle deltakende hunder skal oppføres i premielisten (se unntak ved klage). Det er prøvens leder som har ansvar for å sende inn alle prøvedokumentene til NKK og andre som er nevnt.


Avlysning av prøven


Ved sterk kulde og mye snø innstilles prøven.


Retningslinjer: Minus 15 grader eller lavere og/eller urimelige snømengder.


Ledelse av prøven


Dommer ved drevprøve for dachshund kan ikke bedømme hund av eget oppdrett eller avkom etter egen hanhund.


Overtegning


Antall deltakere bestemmes av arrangøren, og eventuell begrensning skjer etter følgende kriterier umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp:


Ved overtegning på prøver utelukkes hunder etter følgende kriterier:


1. Der påmeldingsavgiften ikke er betalt og/eller det ikke er benyttet korrekt påmeldingsskjema.


2. Hunder eldre enn 7 år som ikke tidligere er premiert på samme prøvegren.


3. Hunder som ikke er premiert på utstilling


Ved fortsatt overtegning prioriteres som følger:


1. Hunder som mangler en 1.pr. til NJ(d)Ch.


2. Hunder som har en 1.pr. på drevprøve for dachshund.


3. Kvalifisert etter høyeste premiering på utstilling. Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund 14


1.2 DELTAKELSE


Hunder


Rett til å delta har hunder som har fylt 9 -ni- måneder senest på prøvedagen.


Alle hunder må være ID-merket .


På ordinær prøve kan hunden starte kun en gang pr. ref.nr.


På bevegelig prøve kan hunden starte flere ganger pr. ref. nr., inntil den har oppnådd 2 x 1. premie / 1. premie med drevcert.


Alle dachshunder er startberettiget på bevegelig prøve, men hunder med NJ(d)Ch blir rangert som siste startende på slik prøve, så lenge det er andre hunder påmeldt.


Ved bevegelig prøve må tidspunktet for start bestemmes minst 1 uke i forveien. Arrangør må ha anmeldelsen ihende før tidspunktet bestemmes. Om hund eller eier/fører ikke kan starte på avtalt tid/sted, gis det ikke mulighet til å prøve hunden på annet tidspunkt. Anmeldelsesavgiften betales ikke tilbake. Har dommer utgifter i denne forbindelse, skal disse også dekkes.


Hund som på tre tidligere drevprøver, under minst to forskjellige dommere, er tildelt G (graverende feil) kan ikke delta.


Påmeldingsavgift


Påmeldingsavgiften skal innbetales samtidig med påmeldingen.


Ved bevegelige prøver betales ordinær anmeldelsesavgift. Hundeeier skal også dekke dommerens dagpenger og reiseutgifter begrenset oppad til et beløp tilsvarende anmeldelsesavgiften.


Tilbakebetaling av påmeldingsavgift


Påmeldingsavgiften betales også tilbake i følgende tilfeller:


• Prøven ikke avholdes


• Prøven er begrenset og påmeldt deltaker ikke kommer med.


• Prøven legges til annen dato enn annonsert.


• Tispen løper


Avvisning


Løpske tisper tillates ikke deltagelse på drevprøve for dachshund


Utestengelse av hund


Bestemmelsen om at hund som jager vilt skal utestenges gjelder ikke for drevprøve for dachshund.


1.3 DOMMERE


Dommerplikter


Dommeren skal også:


• Gi skriftlig kritikk på fastsatt skjema for hvert enkelt av de momentene som han skal vurdere i henhold til prøvereglene.


Tjenestegjørende dommer er i hvert enkelt tilfelle direkte ansvarlig for at bedømmelsen gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund 15


Dommeren skal sørge for at hundefører og eventuelt andre tilstedeværende får slike anvisninger at hundens mulighet til å gjennomføre en normal prestasjon verken forbedres eller reduseres.


Dommer har plikt til å meddele hundefører innstillingen til premiering og skal gjennomgå kritikken med denne.


Ved ordinær prøve leverer dommeren inn en fullstendig utfylt dommerkritikk til fullmektigen, som så gransker denne før behandling i kollegiet.


På bevegelige prøver skal dommerkritikken sendes fullmektig innen 1 uke etter at hunden er prøvet.


Dommer kan etter 3 års tjenestegjøring tildeles dommerelev og aspirant. Vedkommende skal legge stor vekt på elevens praktiske utdannelse, samt la aspiranten selvstendig gjennomføre hele bedømmelsen. Elevens/aspirantens dommerkritikker skal kontrolleres, og de respektive dommere skal avgi en uttalelse om deres arbeid. Dommer kan ikke ha aspirant og elev samtidig. Det kan kun gå 1 aspirant pr. dommer.


Dommerkollegiet Dommerkollegiet (minst tre dommere) utgjøres av fullmektig og samtlige dommere. Fullmektig leder kollegiet og er ansvarlig for at det føres nøyaktig protokoll over alle beslutninger og deres begrunnelse. Ved stemmelikhet har fullmektig dobbeltstemme.


Fullmektig sammenkaller kollegiet ved slutten av hver prøvedag. Fullmektig er ansvarlig for at dommerkritikkene er korrekt ført. Dette gjøres ved å følge dommerens redegjørelse nøyaktig i den på forhånd innleverte kritikken.


Kollegiet fastsetter premieringene. Dersom en dommers innstilling endres av kollegiet, skal arrangøren straks meddele hundens eier/fører dette skriftlig. Er det delte meninger innen kollegiet skal hunden tildeles den premie som er foreslått av angjeldende dommer, såfremt ikke minst 2/3 av kollegiet er enig i annen premiegrad.


Fungerende dommeraspiranter og -elever skal være tilstede. Dommeraspirantene skal presentere sine bedømmelser før vedkommende dommere. Elever og aspiranter skal forlate kollegiet ved behandling av deres arbeid.


Kollegiet for bevegelige prøver kan legges til andre kollegier.


1.4 KLAGER


Ved ordinær drevprøve for dachshund skal klage på formelle feil ved bedømmelse av hund innleveres innen prøvedagens utløp.


Ved bevegelige prøver skal gjenpart/kopi av prøvekritikk være sendt hundeeieren senest 4 uker etter prøvens siste dag. Eventuelle klager skal leveres skriftlig til prøvens leder før dommermøtet er avholdt. Klagen behandles på dommermøtet av prøveleder, NKK´s representant og den aktuelle dommer. Avgjørelsen kan appelleres til NKK innen 6 uker fra prøvens siste dag.


Appellgebyret er til enhver tid lik det dobbelte av påmeldingsavgiften til Norsk Kennel Klubs utstillinger. Gebyret tilbakebetales hvis klagen godtas. Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund 16


8. DOMMERUTDANNINGSREGLER.


Autorisert dommer kan dømme drevprøver for dachshund


1. Kandidat som mener seg egnet, søker sin klubb/forenings styre om å utdanne seg til drevdommer. Kandidaten må ha god erfaring med det arbeid hundene skal gjøre. Det skal dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Kandidaten må ha jaktet aktivt med dachshund i minimum 5 år. Kandidaten må selv ha trent og ført minimum 2 hunder til premiering på drevprøve for dachshund. Kandidaten må ha god evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.


2. Når godkjent elevstatus foreligger, mottar kandidaten et kort som skal følge han/henne under hele utdanningen. Her skal påføres når, hvor og ved hvilke prøver de forskjellige funksjoner er gjennomgått, med underskrift fra dommer, NKKs representant og prøveleder. Elevutdanningen administreres i sin helhet av raseklubb/forbund. Kandidaten må før elevarbeidet avlegges være direkte medlem i klubb/forbund samarbeidende med NKK.


3. Elevarbeidet og aspirantarbeid kan avlegges på både terminfestede ordinære/faste og bevegelige prøver. Før aspirantarbeidet avlegges, må raseklubb/forbunds krav om gjennomgått dommerkurs være oppfylt. Det skal kun gå 1 aspirant pr. dommer.


4. Når et aspirantarbeid er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøtet, leveres til prøvens leder i lukket konvolutt påført følgende informasjoner:


• Dommer


• Aspirant


• Prøveform


• Prøvens referansenummer


5. Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspirant ute i marken. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og forklare nærmere sin bedømmelse.


6. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, fylles kortet ut med de nødvendige data. Kortet, aspirantarbeidene og 2 stk. passfotos sendes deretter til NKK, som avgjør om aspiranten autoriseres. NKK utsteder dommerautorisasjonskort og registrerer den nye dommeren. Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om aspiranten anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke, evt. hvor lenge aspiranten anbefales å vente.


7. Det skal kun benyttes dommere med bred dommererfaring/kompetanse til elev- og aspirantarbeider.


8. For godkjent elevarbeid må kandidaten ha gått for minst 2 hunder, hvorav minst 1 hund skal ha oppnådd premiering


9. Aspiranten skal under prøven arbeide selvstendig og gi utførlige kritikker


For godkjent aspirantarbeid må kandidaten ha gått for minst 4 hunder for minst 2 dommere.


Minst 2 av hundene skal ha oppnådd premiering.Norsk Kennel Klubs regler for Drevprøve for dachshund 9. SØKNADSFRISTER FOR AVHOLDELSE AV PRØVER